Konfigurera SSH för ökad säkerhet  

Postat av rancor under ,

Konfigurera SSH för ökad säkerhet

Det finns några steg man bör ta efter att man installerat SSH på ditt system. En kedja är inte starkare än den svagaste länken och gällande SSH är ett svagt lösenord till t.ex. root ett allvarligt hot.

Det vi skall göra är att byta port från 22 till valfri, skapa ett certifikat och stänga av möjligheten att logga in utan certifikat. Vi skall även kontrollera så att root inte får logga in då det är mycket bättre att använda sudo när administratörsrättigheter behövs. Vidare skall vi stänga ner några krypteringsmetoder som inte anses som fullt så säkra samt öppna upp för visuell identifiering av serverns "fingeravtryck".

Skapa nyckel
Vi väljer att använda en RSA-nyckel på t.ex. 4096 bitar. Öppna ett terminalfönster och skriv in följande: '''ssh-keygen -t rsa -b 4096'''. 1024 sägs vara tillräckligt säkert men man kan aldrig vara för säker ;-)

rancor@rancor-laptop:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Du får sedan upp en fråga var du vill spara din nyckel. Har du redan nycklar i id_dsa bör du ange ett annat namn för filen skrivs över annars. Är du nöjd med förlaget tycker du bara retur
Enter file in which to save the key (/home/rancor/.ssh/id_rsa):
Sedan skall du ange lösenord. Tänk på att blanda stora och små bokstäver samt lägga in tecken och siffror. Gärna en liten mening som hjälper dig att komma ihåg lösenordet utantill.
Enter passphrase (empty for no passphrase): M1tt H3ml1g@ löSe40rD
Enter same passphrase again: M1tt H3ml1g@ löSe40rD
Your identification has been saved in /home/rancor/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/rancor/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:x:xx:xx:xx:xx:xx:xx
Installera den publika nyckeln i systemet
Den publika nyckeln skall läggas i ~/.ssh/authorized_keys och det kan finnas fler nycklar än en. Se till att göra radmatning mellan nycklarna.
Om nyckeln skall installeras på samma system kopierar du helt enkelt id_dsa.pub till authorized_keys.
rancor@rancor-laptop:~$ cd ~/.ssh
rancor@rancor-laptop:~/.ssh$ cp id_rsa.pub authorized_keys

Skulle det vara en extern maskin kan du använda scp för att kopiera nyckeln, tänk då på att du inte skriver över authorized_keys om det skulle finnas existerande nycklar i filen. För att kopiera (skriva över befintlig fil) gör du följande
rancor@rancor-laptop:~/.ssh$ scp -p ~/.ssh/authorized_keys 192.168.0.1:.ssh/
rancor@192.168.0.1’s password:
authorized_keys 100% 1839 1.2MB/s 00:00

Se även till att ~/.ssh/autorized_keys och ~/.ssh/id_rsa endast har gällande användares rättigheter. Vid problem använd chmod 600 för att åtgärda.

Konfigurera sshd
Nästa steg är att kontrollera inställningarna för sshd. Filen vi skall modifiera heter /etc/ssh/sshd_config
Börja med att skapa en säkerhetskopia av sshd_config
rancor@rancor-laptop:/$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_backup
Password:

Sedan använder vi lämplig editor för att modifiera sshd_config
rancor@rancor-laptop:/$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Följande rader skall ändras:
 • Port 22
 • LoginGraceTime 120
 • PermitRootLogin yes
 • Ciphers
Nya värden skall vara:
 • Port 10022
Välj annan port än 22, dock högre än 10000 för det finns mängder med standardportar som man lätt kan hamna på av misstag som kan skapa problem längre fram. Det innebär heller ingen direkt ökad säkerhet att ändra port, men man slipper de flesta script-kiddies attacker och maskar när man flyttar sig från standardportar. Detta gäller samtliga tjänster och inte bara ssh.
 • LoginGraceTime 30
LoginGraceTime är antalet sekunder innan man blir utkastad om man inte lyckas med inloggningen. Det är en smaksak men 120 sekunder behöver man normalt sätt inte på sig. Sänk den med fördel. Dock bör du hinna ange ditt lösenord innan tiden går ut.
 • PermitRootLogin no
Root behöver inte kunna logga in via ssh. Du kan använda sudo istället vilket är mycket säkrare.
Vi skall även lägga till en så att man förhindrar möjligheten att logga in med hjälp av användarnamn och lösenord vilket betyder att man tvingas använda certifikat. Lägg till:
 • PasswordAuthentication no
 • Ciphers aes128-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour,aes128-cbc,aes256-cbc
Ciphers ändrar vi på grund av en potentiell sårbarhet i vissa krypteringsmetoder, mer information om dessa här:
[1] http://openssh.org/txt/cbc.adv
[2] http://www.cpni.gov.uk/Docs/Vulnerab...visory_SSH.txt
[3] http://www.cs.washington.edu/homes/y...pers/TISSEC04/

Kontrollera även så att följande rader så att standardinställningarna stämmer:
 • Protocol 2
 • UsePrivilegeSeparation yes
 • StrictModes yes
 • RSAAuthentication yes
 • PubkeyAuthentication yes
Spara och avsluta.

Nu skall vi bara starta om sshd så att de nya inställningarna tar.

rancor@rancor-laptop:~/.ssh$ sudo /etc/init.d/ssh restart
Password:
* Restarting OpenBSD Secure Shell server... [ OK ]

Konfigurera ssh för visuell värdnyckel (Visual Host Key)
När man loggar in mot en viss värd är det inte så lätt att identifiera att det är rätt maskin, någon kan till exempel ha styrt om din DNS till en annan maskin och på så sätt lura dig att logga in i fel maskin för att stjäla kontouppgifter.

För att lösa detta har gänget bakom OpenSSH utvecklat en visuell representation av nyckeln så att det blir mycket lätt att känna igen sitt egna system. För att aktivera VisualHostKey skall man ändra i antingen /etc/ssh/ssh_config vilket gäller alla användare eller
~/.ssh/config för en personlig inställning

Lägg till följande i konfigurationen ("Host * finns redan överst i ssh_config)
Host *
VisualHostKey yes

Testa och verifiera
Testa att logga in i systemet. Glöm inte av att du har bytt port. Du måste även ange användarnamn om du inte har samma användarnamn på fjärrdatorn som den lokalt inloggande användare. Detta gör du genom att skriva användarnamn@server.ip
rancor@rancor-laptop:/$ ssh rancor@localhost -p 10022
Host key fingerprint is 66:12:14:8a:31:23:4f:86:13:f2:1c:4d:33:dd:d4:67
+--[ RSA 4096]----+
| |
| .o |
| . =o .|
| . += E|
| + S . .o|
| . + .. o|
| . o.= |
| +o+ o|
| +=o |
+-----------------+
Enter passphrase for key '/home/rancor/.ssh/id_dsa':
Nu är du säkert inloggad i ditt system

// rancor

0 kommentarer

Skicka en kommentar